Keszthely Kistérségi társulás KKTI
Bókaháza
Esztergályhorváti
Gétye
Gyenesdiás
Karmacs
Keszthely
Sármellék
Szentgyörgyvár
Vállus
Várvölgy
Vindornyafok
Vindornyalak
Vonyarcvashegy
Zalaapáti
Zalaszántó
Zalavár
Összes település
Keszthely Kistérségi társulási Iroda
Keszthely társulásspacerSZSZKspacerValcum Nkft.spacerLeaderspacerKözkincsspacerActive Ageing AT-HUspacerEgyütt könnyebb! BLOGspacerCivilfórumspacer

Ma: Konstantin napja van
-

2019 Május

+
VHKSzCsPSzo
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Ugrás a mai napra

Támogatók

AT-HU.NET

EU REGIONAL POLICY

banner

Ipartelepítés / NYDOP-2009 - 1.3.1./E

printerfriendly

2009. június 10. 20:26:44


Kiíró: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Határidő: 2009.12.31
Érvényes: 2009.12.31
Tárgymutató: ipartelepítés
Pályázhat: - Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások, ezen szervezetek intézményei, valamint előbbiek által létrehozott társulások (321, 322, 362, 364)
- Gazdasági társaságok (112, 113, 114, 211, 212, 226)
- Szövetkezetek (121, 122, 124, 125, 129)
A kiíró(k) adatai
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ
A
Dél-alföldi Operatív Program
Dél-dunántúli Operatív Program
Észak-alföldi Operatív Program
Észak-magyarországi Operatív Program
Közép-dunántúli Operatív Program
Közép-magyarországi Operatív Program
Nyugat-dunántúli Operatív Program
Ipartelepítés
pályázati felhívásához
Kódszám:
DAOP-2009 - 1.1.1./D
DDOP-2009 - 1.1.1./E
ÉAOP-2009 - 1.1.1./E
ÉMOP-2009 - 1.1.1./B
KDOP-2009 - 1.1.1./D
KMOP-2009 - 1.5.3./B
NYDOP-2009 - 1.3.1./E

A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE
A1. Alapvető cél
A Regionális Operatív Programok Gazdaságfejlesztési prioritásai kiemelt célként fogalmazták meg, hogy a programok a régiók jelentős gazdasági potenciállal rendelkező területein és az elmaradott térségekben egyaránt segítsék új vállalkozások létrehozását, az új technológiák elterjesztését, az együttműködési lehetőségek kihasználását, amely által javul a térség jövedelemtermelő képessége és jelentős számban új munkahelyek keletkeznek a régióban.
A komponens célja a régió versenyképességének megőrzése érdekében a régió vonzó befektetési környezetének, infrastrukturális ellátottságának biztosítása. Cél a régió területén többletkapacitás kiépítése, új munkahelyek teremtése.
A fentiek alapján jelen pályázati kiírás alapvető célja:
- A munkahelyteremtést, a működő tőke beáramlását elősegítő, magas szintű infrastruktúrával és magas színvonalú szolgáltatásokkal rendelkező területek kialakítása.
- A régióban működő, illetve letelepülni kívánó, elsősorban gyártó valamint szolgáltató vállalkozások korszerű telephelyi feltételeinek megteremtése.
A pályázat célja a gazdasági társaságok működési helyszínéül szolgáló infrastruktúra fejlesztésével a vállalkozások üzleti környezetének, s ezáltal közvetve a régiók foglalkoztatási helyzetének a javítása.
B. PÁLYÁZÓK KÖRE
B1. Pályázók köre:
A pályázati kiírásra az alább felsorolt szervezetek pályázhatnak:
- Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások, ezen szervezetek intézményei, valamint előbbiek által létrehozott társulások (321, 322, 362, 364)
- Gazdasági társaságok (112, 113, 114, 211, 212, 226)
- Szövetkezetek (121, 122, 124, 125, 129)
A pályázat benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.
A pályázati kiírás keretében a fentiek közös tulajdonú vállalkozásai is pályázhatnak.
Gazdasági társaságok, szövetkezetek pályázata esetén támogatásban részesülő konzorciumi partnerként vagy támogatásban nem részesülő, egyéb partnerként kötelező bevonni azt az önkormányzatot, melynek közigazgatási területén a projekt megvalósul.
Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások, ezen szervezetek intézményei, valamint előbbiek által létrehozott társulások csak gazdasági társasággal konzorciumban pályázhatnak. Ilyen esetben a gazdasági társaság nem lehet önkormányzati tulajdonú.
B2. A pályázó személyére vonatkozó speciális kizáró okok
A pályázó személyére vonatkozó kizáró okok vonatkozásában az Általános Feltételek c. dokumentum F1 pontjában foglaltak érvényesek, továbbá az abban foglaltakon túlmenően speciális kizáró okok kerülnek meghatározásra.
Nem nyújtható támogatás azon mikrovállalkozás részére, amelynek fejlesztése a budapesti agglomeráción kívül, nem városi rangú, a következő feltételek valamelyikének megfelelő településen valósul meg:
- népsűrűsége nem nagyobb, mint 100 fő/km2, vagy
- állandó népessége nem haladja meg az 5000 főt.
Azon települések listáját, melyeken mikrovállalkozások fejlesztése is megvalósulhat, a felhívás 1. számú melléklete tartalmazza.
Nem ítélhető meg, és nem nyújtható támogatás azon pályázó részére,
- amely a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI.17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 311/2007. (XI.17.) Korm. rendelet) alapján komplex programmal segítendő Leghátrányosabb Helyzetű Kistérségekre allokált forrás terhére részesül telephelyfejlesztést, vagy ipartelepítést célzó támogatásban;
- amely a telephelyfejlesztést célzó 2009. évben meghirdetett ROP pályázat keretében részesült támogatásban;
- amely az ÉMOP 2007-1.3.1/2F; az ÉMOP 2007 1.1.1; az ÉMOP 2008/1.1.1-2; a DDOP 2007 1.1.1; a DDOP 2008/1.1.1 pályázatok bármelyikéből barnamezős fejlesztés célra támogatásban részesült.
Amennyiben a pályázó vállalkozás nem rendelkezik legalább egy lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, abban az esetben pályázhat, ha a projekt értékelése során figyelembe vehetőek a partner vagy kapcsolt vállalkozásának gazdálkodási, pénzügyi adatai a jelen pontban és az E. "Kiválasztási kritériumok" fejezetben támasztott követelmények vonatkozásában. Továbbá ebben az esetben a projekt értékelése során megvizsgálásra kerül a partner és kapcsolt vállalkozásának jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) 2007. és 2008. évi éves beszámolója.
Amennyiben a pályázó több partner vagy kapcsolt vállalkozással rendelkezik, akkor a partner és kapcsolt vállalkozások jóváhagyott éves beszámolója a következőképpen kerül figyelembe vételre:
- Amennyiben a pályázó kapcsolt vállalkozása a tulajdonosok (a részvényesek) szavazatának többségével (50 százalékot meghaladóval) tulajdoni hányada alapján egyedül rendelkezik, az anyavállalat gazdálkodási adatai kerülnek figyelembe vételre
- Tulajdoni hányad egyezőség, illetve több partnervállalkozás esetén a pályázó választ, hogy melyik vállalkozás gazdálkodási adatai kerülnek figyelembe vételre, melyet a pályázónak a Projekt adatlapon kell megjelölnie
Nem nyújtható támogatás azon gazdasági társaság pályázó részére, amely tekintetében az alábbi feltételek közül legalább egy teljesül:
- amelynek mérleg-főösszege a legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján nem éri el legalább a projekt összes elszámolható költségének kétszeresét (amennyiben a pályázó rendelkezik lezárt, teljes üzleti évvel; ha ezzel nem rendelkezik, a partner vagy kapcsolódó vállalkozás vizsgálandó), vagy;
- amelynek a legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján (kivéve önkormányzatok és társulásaik esetében) a számviteli jogszabályok szerint számított saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent, (amennyiben a pályázó rendelkezik lezárt, teljes üzleti évvel; ha ezzel nem rendelkezik, a partner vagy kapcsolódó vállalkozás vizsgálandó), vagy;
- amely nem vezet kettős könyvvitelt, vagy amely az EVA hatálya alá tartozó gazdasági társaság;
Jelen pályázati felhívás keretében egy kedvezményezett egy régióban csak egy projekt megvalósítására kaphat támogatást.
B3. Székhely
Devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon telephellyel, fiókteleppel rendelkező, a B1 pontban meghatározott jogi formájú szervezetek pályázhatnak.
C. A PÁLYÁZAT TARTALMA
Felhívjuk a figyelmet, hogy az Általános Feltételek c. dokumentum általánosságban tartalmazza mind a támogatható tevékenységeket, mind az elszámolható költségek körét.
Amennyiben eltérés tapasztalható a jelen útmutató, illetve az Általános Feltételek c. dokumentum között, minden esetben a jelen útmutatóban foglaltak az irányadók.
Kizárólag az itt felsorolt tevékenységek támogathatók, illetve az itt nevesített költségek elszámolhatók a pályázat keretében.
C1. Támogatható tevékenységek köre
Pályázat keretében kizárólag a C1.1 és a C1.2 pontokban felsorolt tevékenységekre, valamint az Általános Feltételek c. dokumentum C1.2 pontjában meghatározott kötelezően megvalósítandó tevékenységekre lehet támogatást igényelni. A felsorolt tevékenységeken kívül egyéb tevékenység nem támogatható.
A pályázat keretében nem támogatható szinten tartó, és helyettesítő beruházás.
C.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek
1. A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, létesítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása.
2. A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő, jelenleg használaton kívüli épületek átalakítása, bővítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása.
3. Alapinfrastruktúra kiépítése, korszerűsítése, bővítése, a pályázó tulajdonában, bérleményében álló területen.
A fejlesztés tárgyát képező ingatlannak a pályázó tulajdonát kell képeznie, vagy legalább a megvalósítási és fenntartási időszakra is kiterjedő kizárólagos bérleti jogviszonnyal kell rendelkeznie. Csak a telekhatáron belüli fejlesztések támogathatóak.
Támogatás abban az esetben nyújtható, amennyiben a fejlesztéssel érintett ingatlan(ok) tulajdoni viszonyai az alábbiaknak megfelelnek, és a projekt szempontjából ennek megfelelően rendezett tulajdoni viszonyokat a pályázó a jelen Útmutatóban foglaltaknak megfelelően biztosítja, igazolja. Jelen pont esetében a pályázó alatt a konzorciumi partnerét is érteni kell.
a) Az ingatlan a pályázó tulajdonában van. Ezt a pályázónak a tulajdoni lap benyújtásával szükséges igazolnia.
b) Amennyiben a fejlesztéssel érintett ingatlan nincs a pályázó tulajdonában, és az ingatlan a pályázó tulajdonába kerül, támogatás akkor nyújtható, ha a pályázó pályázat benyújtásakor a beruházással érintett ingatlanra vonatkozóan érvényes adás-vételi előszerződéssel vagy azzal egyenértékű tulajdon átruházásról szóló előszerződéssel, szerződéssel, vagy kétoldalú szándéknyilatkozattal, rendelkezik, amely alapján - a KSZ által meghatározott támogatási szerződéskötési határidőig - a beruházással érintett ingatlan a pályázó tulajdonába kerül. A tulajdonos váltást a pályázónak a vonatkozó tulajdoni lap bemutatásával szükséges igazolnia, melyen a pályázó tulajdonosként kerül feltüntetésre. A támogatási szerződés megkötéséhez, a tulajdonos váltás bejegyzésének kérelme legalább a széljegyen kell, hogy szerepeljen.
c) Amennyiben a fejlesztés idegen tulajdonban lévő ingatlanon történik, és az ingatlan nem kerül a pályázó tulajdonába, úgy a pályázathoz tulajdonosi nyilatkozat szükséges, arról, hogy hozzájárul a pályázat benyújtásához, annak végrehajtásához és a támogatási időszak során megvalósuló infrastrukturális fejlesztések pályázó általi aktiválásához, továbbá az ingatlan a kötelező fenntartási időszakban a fejlesztés céljára rendelkezésre áll.
A pályázónak határozott időtartamú, legalább a fenntartási időszak végéig szóló bérleti, vagyonkezelési, egyéb jogcímen használatot biztosító szerződéssel kell rendelkeznie.
Osztatlan közös tulajdon esetében, amennyiben a pályázó a tulajdonosok egyike, szükséges benyújtani a tulajdonostársak hozzájáruló nyilatkozatát a pályázatban foglalt fejlesztés megvalósításához és fenntartásához, valamint az ingatlanra vonatkozó, határozatlan időre, de legalább a projekt-fenntartási időszak végéig hatályos közokiratba, vagy ügyvéd által ellenjegyzett teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt használati megállapodást és a megállapodás szerinti megosztási vázrajzot.
Amennyiben a projekt megvalósításához és fenntartásához megfelelő úgy az adott ingatlanra vonatkozó szolgalmi joggal is biztosítható az ingatlanra vonatkozó jogosultság.
d) Amennyiben a beruházással érintett ingatlan állami tulajdonban van, a kincstári vagyon részét képezi az alábbi dokumentumokat szükséges benyújtani:
pályázat benyújtásához: az állami vagyon kezelőjének a projekt benyújtásához történő hozzájárulását szükséges mellékelni a támogatási szerződés megkötéséhez:
az ingatlan tulajdonosának (a tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet képviselőjének) nyilatkozata szükséges arról, hogy hozzájárul a pályázat végrehajtásához és a támogatás során megvalósuló infrastrukturális fejlesztések aktiválásához, és a tulajdonosnak (a tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet képviselőjének) nyilatkoznia kell, hogy a vagyonkezelési szerződés hatálya alatt - de legalább a fenntartási időszak végéig - a fejlesztendő területet a pályázó rendelkezésére bocsátja.
C.1.2 Önállóan nem támogatható, választható kapcsolódó tevékenységek
1. Előkészítő tevékenységek
2. Kármentesítés
3. Kapcsolódó szolgáltatások
C.1.3 Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó, tevékenységek
A kiírás keretében önállóan nem, csak a C1.1. pontban felsorolt tevékenységekkel együtt támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek:
I. Nyilvánosság biztosítása
A projektgazda a támogatási döntéstől számítva, a projekt megvalósítása során a "Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei" című dokumentumban szereplő III. számú kommunikációs csomagot, illetve ha a beruházás csak a termelő alapinfrastruktúra kiépítésére irányul, a IV. számú kommunikációs csomagot köteles megvalósítani.
A projektgazda a projekt megvalósítása során "A" típusú hirdető táblát és a projekt megvalósítását követően "D" típusú emléktáblát köteles elhelyezni a projekt megvalósításának helyszínén/helyszínein.
Kérjük, hogy a kommunikációs tevékenyég megkezdése előtt vegye fel a kapcsolatot a közreműködő szervezet kommunikációs kollégájával.
II. Projektszintű könyvvizsgálat az Általános Feltételek c. dokumentum C1.2 pontjának megfelelően
C2. Elszámolható költségek
A pályázatok tervezése során kizárólag a jelen dokumentumban meghatározott költségtípusok tervezhetők elszámolható költségként.
Az egyes költségtípusokra, valamint az elszámolhatóságukra vonatkozó általános szabályok az Általános Feltételek c. dokumentum C2 pontjában kerültek meghatározásra.
C.2.1. Elszámolható költségek típusai:
C.2.1.1. Projekt-előkészítés költségei
Kötelező előzetes tanulmányok, beruházás számviteli törvény szerinti bekerülési értékébe beletartozó alábbi költségek tervezhetők:
- üzleti terv,
- környezeti hatásvizsgálat,
- engedélyezési terv, kiviteli terv,
- rendezési, szabályozási tervek módosításának költségei,
- kivitelezők kiválasztásának közbeszerzési költségei,
- terület-előkészítéshez szükséges előzetes felmérő munkálatok költsége.
C.2.1.2 Projektmegvalósítás költségei
I. Alap-infrastrukturális beruházások költségei
Az infrastrukturális beruházások esetében a következő rendszerek kiépítésével, és bővítésével kapcsolatos, a beruházás számviteli törvény szerinti bekerülési értékébe beletartozó költségek számolhatóak el:
- ivó-, ipari- és tűzi-víz hálózat és tárolók, korszerű tűzvédelmi hálózat;
- őrző-védelmi hálózat;
- gázhálózat, gázfogadó állomás;
- távhővezeték, egyéb fűtési, hűtési rendszerek;
- elektromos energiaellátás hálózata, transzformátor-állomás, közvilágítás;
- eső- és szennyvízelvezetés, szennyvíztisztító;
- hulladékkezelő létesítmények;
- átereszek, vízi létesítmények;
- informatikai és telekommunikációs alaphálózat, a hálózat csatlakozási pontjai, valamint az aktív hálózati eszközök;
- a projekt által érintett terület szükség szerinti leválasztása, bekerítése, egyéb célú térburkolat kialakítása;
- a terület használatához szükséges járdák, utak, parkolók kialakítása;
- vasúti vágány meghosszabbítása és korszerűsítése;
- vonalas közmű kiépítése esetén, a közüzemi szolgáltatónak jogszabály vagy megállapodás alapján fizetendő közműfejlesztési hozzájárulás, illetve azzal analóg díjak (pl. csatlakozási díj);
- a fejlesztés tárgyára aktiválható terv ellenőr költsége;
- a fejlesztés tárgyára aktiválható műszaki ellenőrzés.
II. Építés, átalakítás, bővítés költségei
Az épületek, építmények építési és bővítési költségei akkor számolhatóak el, ha azok a projekt végrehajtásához szükségesek.
Az építési költségek alatt kell érteni:
- komplex terület-előkészítés (bontás, törmelék elhordás, tereprendezés) költsége;
- termelő és/vagy szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épületek építésének, a meglévő épületek átalakításának, bővítésének költsége;
- épületgépészeti beruházások költségei;
- akadálymentesítés (pl. rámpa, lépcsőjáró berendezés, lift, piktogramok, Braille-írásos táblák stb.), kizárólag az új, illetve az 1997. előtt épült épületek esetén;
- az épületre aktiválható technológiafejlesztés;
- a fejlesztés tárgyára aktiválható terv ellenőr költsége;
- a fejlesztés tárgyára aktiválható műszaki ellenőrzés..
III. Kármentesítés költségei
Abban az esetben lehetséges elszámolható költségként történő szerepeltetése, ha az adott fejlesztés részben vagy egészben barnamezős területen valósul meg.
IV. Kapcsolódó szolgáltatások
- Nyilvánosság biztosítása költsége
- Kötelező könyvvizsgálat költsége
D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK
D.1. Támogatás formája
Vissza nem térítendő támogatás.
D.2. Támogatás mértéke
A támogatás mértéke az igényelt támogatás, valamint az összes elszámolható költség hányadosa, százalékos formában kifejezve. A maximálisan igényelhető támogatási mérték megtartásának ellenőrzése két tizedesjegy pontosságig történik.
A projekt helyszíne Támogatás maximális mértéke
Budapest 25%
Pest megye 30%
Közép-Dunántúl 40%
Nyugat-Dunántúl 30%
Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld, Észak-Magyarország 50%
E. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
Felhívjuk a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a pályázati kiírás és dokumentumai esetén a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a http://www.nfu.hu honlapon megjelenő közleményeket! A beadás előtt ellenőrizzék, hogy a pályázati dokumentumokat a honlapon megadott sablonoknak megfelelően állították össze, mert az ettől való (akár formai, akár tartalmi) eltérés esetén a pályázat elutasításra kerülhet.
Jelen pályázati kiíráson belül a pályázatok egyfordulós, folyamatos kiválasztási eljárás keretében kerülnek értékelésre.
E.1 A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati adatlapon nyújtható be, mind a papír alapú, mind az elektronikus formában való kitöltésnél. A Projekt adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható. A Pályázat tartalmazzon tartalomjegyzéket, az oldalak számozása szükséges.
Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs lehetőség.
A pályázatot 3 példányban (1 eredeti és 2 másolat), valamint további 1 elektronikus példányban (CD/DVD lemezen), zárt csomagolásban, postai küldeményként vagy gyorspostai szállítás igénybevételével a projekt megvalósítás helyszíne alapján meghatározott régió közreműködő szervezetének alábbi címére kell beküldeni:
Dél-alföldi Operatív Program
DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.
6726 Szeged, Közép fasor 1-3.
Dél-dunántúli Operatív Program
Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség
7621 Pécs, Mária. 3.
Közép-dunántúli Operatív Program
Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.
8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 25.
Közép-magyarországi Operatív Program
Pro Regio Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.
1146 Budapest, Hermina út 17.
Észak-alföldi Operatív Program
ÉARFÜ ROP KSZ
4028 Debrecen, Simonyi út 14
Észak-magyarországi Operatív Program
Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht
3525 Miskolc, Széchenyi u. 107.
Pf. 228
Nyugat-dunántúli Operatív Program
Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.
9700 Szombathely, Kőszegi u. 23.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázatok személyes benyújtására nincs lehetőség!
Kérjük, hogy a borítékon, csomagoláson és CD/DVD lemezen és tokján jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati Felhívás kódszámát a pályázó nevét és címét, a felhívás nevét:
"Ipartelepítés". Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről! A CD/DVD lemezen az adatlap mellett az Üzleti terv is kerüljön elektronikusan - MS Word programmal, .doc kiterjesztéssel - rögzítésre.
Kérjük, ügyeljen rá, hogy a pályázat összefűzve, oldalszámozott tartalomjegyzékkel és megszámozott oldalakkal kerüljön benyújtásra.
Kérjük, a pályázati dokumentáció előlapján jelölje "E"-vel az eredeti példányt és "M"-mel a másolati példányokat. Az előlapokon szerepeljen a pályázati kiírás kódja és a pályázat címe.
A nyomtatott és elektronikus formában (.doc) benyújtott projekt adatlapban és a csatolt mellékletekben található eltérés esetén a nyomtatott és cégszerűen aláírt példány tekintendő hitelesnek, azzal, hogy a nyomtatott és az elektronikus formájú projekt adatlap, és a csatolt mellékletek megegyezőségéről a pályázó köteles gondoskodni.
A pályázatok benyújtása 2009. június 30-tól, 2009. december 31-ig lehetséges. A pályázatok elbírálása folyamatosan, a beérkezés sorrendjében történik.
Amennyiben a támogatásra rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerül, vagy annak kimerülése előre jelezhető, az NFÜ a benyújtási határidő előtt a benyújtás lehetőségét felfüggeszti, és az erről szóló tájékoztatást az NFÜ honlapján közzéteszi. A felfüggesztés dátuma - a jogszabályok betartását, illetve a támogatási konstrukció céljait veszélyeztető esetektől eltekintve - legkorábban a közzétételt követő 3. nap lehet. A közreműködő szervezet értékeli a felfüggesztés dátuma előtt beérkezett projektjavaslatokat. A benyújtási lehetőség a felhívásnak az NFÜ honlapján való közzétételétől számított 30. nap előtt nem függeszthető fel.
A benyújtás napja az a nap, amikor a postai bélyegző szerint a pályázatot postára adták. A benyújtást követően a pályázat tartalmi elemeinek változtatására nincs lehetőség. Az ilyen jellegű módosítási igények nem vehetők figyelembe.
 


 

 


 


pafi


vissza
Keresés
  
spacer
Hírlevél
Email cím

spacer
 

Keszthely- és környéke Kistérségi Többcélú Társulási Iroda
8360 Keszthely, Kossuth L. u. 42., tel: 83/515-490, fax: 83/515-494,
email: iroda@keszthelytarsulas.hu

© Moksaphoto